abc AUTOMOBILOVÉHO MODELÁŘSTVÍ kapitola 7.3. KAROSERIE KAŠÍROVANÁ


Při dokončování lexanové karoserie se mi vybavily vzpomínky na výrobní metody karosérií modelů mého mládí, a tak jsem si vyhledal ve své knihovničce knížku Josefa Tůmy abc AUTOMOBILOVÉHO MODELÁŘSTVÍ a v ní kapitolu o dnes již asi neznámé technologii - kašírování. Myslím si, že minimálně radami, jak si vyrobit formy-kopyta, je stále aktuální. A nedalo mi to zveřejnit i fotografie modelů z této knížky - kvalita obrázků nic moc, ale ty modely za to stojí.

Kašírování je název pro známý způsob zhotovování dekorací v divadlech, ve filmových ateliérech apod. Pro jednoduchou technologii a snadno dosažitelný materiál zhotovují se kašírováním často i karosérie modelů automobilů. Kašírování umožňuje zhotovit karosérie jakýchkoli automobilů, neboť jím lze poměrně snadno napodobit i členitou karosérii skutečného automobilu, podle kterého model stavíme. V modelářském pojetí máme na mysli pod pojmem kašírování především lepení ústřižků novinového papíru ve vrstvách na sebe. Pro kašírování potřebujeme formu ve tvaru karosérie, na kterou vrstvíme papír. Forma může být vypouklá ven (pozitivní) nebo dovnitř (negativní).

7.3.1. Kašírování na pozitivní formu

Ven vypouklou - pozitivní - formu (nazývanou hovorově “kopyto”) lze zhotovit mnoha způsoby, z nichž popíšeme tři nejvhodnější pro naše účely.

Začínáme dřevěnou formou, jejíž způsob zhotovení navazuje na popis karosérie z dřevěných desek v kapitole 7.2.2. Pro první kašírování zvolíme model většího vozidla s karosérií jednoduchých tvarů, například mikrobus, autobus apod. Podle obr. 24A vyřízneme z prkének dva díly 1, jeden díl 2. a z hranolku díly 3. Díly 3 musí mít větší tloušťku, poněvadž z nich na formě budeme vypracovávat přední a zadní část karosérie. Díly 1 uděláme na každé straně o 3 mm delší a vyšší než je délka a výška karosérie modelu. Z dílů sklížíme bedničku podle obr. 24B. Na boční stěny bedničky (na díly 1) překreslíme bokorys karosérie (díl 2 bude tvořit střechu). Dbáme bedlivě na to, aby bokorys na obou stěnách 1 nebyl navzájem ani nepatrně posunut.

Podle nakreslených obrysů vypracováváme formu s tvary karosérie. Zpravidla jde o větší model, takže zhruba můžeme začít pořízem a pokračovat hoblíky až po hrubé rysy. Opracování dokončíme struháky (rašplemi), pilníky a skelnými papíry. Používáme opět dotykových šablon podle obr. 24C. a to příčných (B - B) i podélných (D - D).

Na obrázku jde o formu na autokar ŠKODA 706 RTO Lux. Vyhlazenou formu rozřízneme na tři díly podle obr. 24D, aby byla rozebíratelná a bylo možno s ní sejmout hotovou karosérii. Stavíme-li karosérii složitějšího tvaru, rozřízneme formu na více dílů. Jednotlivé díly formy spojíme pásky plechu a šroubky do dřeva tak, aby se nepohybovaly. Pro formu na autokar potřebujeme tři pásky plechu (dva na boky a jeden na střechu). Přišroubujeme je zevnitř formy. Jeden spojovací plech je nakreslen na obr. 24D.

Po spojení rozřezané formy můžeme začít kašírovat. Postup je uveden na konci .této kapitoly, poněvadž je stejný .pro všechny druhy forem. My se napřed zmíníme ještě o dvou jiných pozitivních formách.

Podle obr. 25 můžeme zhotovit kašírovací formu z plného dřeva, vhodnou pro karosérie modelů osobních automobilů. Pro příklad je vybrána úmyslně karosérie tvarově obtížnější. Na obr. 25A je nakreslena v základních tvarech tak, jak by po kašírování měla vypadat. Pro zhotovení formy si tvar karosérie zjednodušíme vynecháním zadních “ploutviček”. Kašírovací formu z plného dřeva vypracujeme z bloku stejně jako takto zhotovovanou karosérii (viz kapitolu 7.2.1.). Hotovou a vybroušenou formu opět rozřežeme podle obr. 25B, abychom hotovou karosérii mohli sejmout. Na obrázku je označeno čísly celkem 9 dílů, protože jde o karosérii tvarově náročnou, s mnoha výstupky a prolisy,

Formu rozřežeme truhlářskou rámovou pilou nebo pásovou pilou po pečlivém vyměření a vyznačení řezů. Nesmíme při tom formu nikde rozlomit. Rozřezanou formu opět sestavíme, zhotovíme z tlustší truhlářské překližky podstavec 10 do kterého vyvrtáme otvory pro jednotlivé díly formy (obr. 25B). Šroubky do dřeva spojíme všechny díly s podstavcem tak, aby nikde nebyla mezera a celá forma vypadala jako před rozřezáním.

Po zaschnutí kašírované karosérie na farmě odšroubujeme podstavec a díly vyjímáme v pořadí, které je očíslováno na obr. 25B.

Tímto způsobem můžeme zhotovit kašírovací formy na karosérie modelů automobilů s komplikovanými tvary, především výrobků západních továren. Například karosérie amerických automobilů jsou vždy hodně členité, s mnoha prolisy.

Pozitivní formu můžeme zhotovit také ze sádry. Je to poněkud komplikovanější než zhotovování dřevěných forem. Podle plánku modelu a podle obr. 26 vyřízneme z překližky tl.. 1-2 mm příčné a podélné šablony. K dobrému vytvarování formy na karosérii potřebujeme nejméně 6 šablon příčných a 3 podélné, vesměs co nejpřesněji odpovídajících příslušným řezům karosérií. V příčných i podélných šablonách uděláme drážky o takové šířce, jako je tloušťka překližky na šablonách. Zářezy jsou protilehlé (A-A a J-J na obr. 26B), abychom mohli šablony navzájem d sebe zasadit. Na obr. 26A je vidět, že šablony vytvoří jakousi kostru budoucí karosérie. Aby se šablony neviklaly, přiklepneme je k podstavci malými hřebíčky. Podstavec je z prkénka o něco většího než je největší délka a šířka modelu.

Praxe ukázala, že se vyplatí vystřihnout všechny šablony nejdříve z kreslicí čtvrtky a zkusmo z nich sestavit kostru formy. Teprve po odstranění případných chyb je překreslíme na překližku a vyřízneme.

Pro vyplnění formy potřebujeme bílou alabastrovou sádru. Rozděláváme ji po malých dávkách tak, že vždy sypeme sádru do vody, nikdy obráceně. Dobře rozmíchanou sádrou kašovité hustoty vyplňujeme jednotlivé komůrky mezi příčnými a podélnými šablonami podle obr. 26A a C. Povrch sádry tvarujeme stěrkou nebo rukama namočenýma ve vodě. Sádrou vyplníme prostory jen po okraj šablon. Pracujeme pečlivě a vyrovnáváme povrch plynule podle šablon. Po vyplnění necháme sádru chvíli tvrdnout a pak dokončíme v hrubých rysech celý povrch. Formu necháme dobře uschnout v mírném teple. Povrch pak opracujeme na čisto nožem, vyhladíme jej skelným papírem a můžeme začít s kašírováním.

Kašírování je velmi jednoduchá práce, spočívající ve vrstvení novinového papíru na sebe. Celou formu, ať již dřevěnou nebo sádrovou, namažeme tence vazelínou a pokryjeme ji tenkým tzv. kloboukovým hedvábným papírem nebo v nouzi toaletním papírem. Tenký papír klademe tak, aby se proužky všude překrývaly alespoň o 5 mm ze sádry a aby ani kousek povrchu formy nezůstal holý.

Na kapotu, střechu a víko zavazadlového prostoru můžeme položit kusy vcelku, blatníky a ostatní více zaoblené plochy pokrýváme malými kousky a ještě papír na okrajích nastřihneme do vějíře, abychom jej mohli dobře přihladit. Přes hedvábný papír pokryjeme formu znovu tenkou vrstvou vazelíny. Je to zapotřebí proto, abychom nakašírovanou karosérii mohli sejmout s formy.

Na druhou vrstvu vazelíny již klademe první vrstvu novinového papíru, který stříháme na větší a menší kousky stejně, jako hedvábný papír oddělující vrstvy. Další vrstvy novinového papíru lepíme vařeným škrobem nebo lépe teplým klihem. V rozích formy vždy papír nastřiháváme, abychom mohli dobře tvarovat. Pokrýváme vždy celou formu najednou v jedné vrstvě, kterou necháme dobře zaschnout. Denně můžeme nalepit dvě až tři vrstvy, pak jeden den vynecháme a další den teprve pokračujeme. Předcházející vrstvu vždy natřeme klihem a pokládáme systematicky z jednoho konce předem připravené kousky papíru. Dbáme, abychom v jedné vrstvě nekladli papír dvojitě; tato chyba je nejčastější na střeše. Způsob kladeni papíru je zřejmý z obr. 26D.

Celkem položíme tolik vrstev, abychom dosáhli tloušťky stěny karosérie 3 až 5 mm - podle velikosti modelu. Stavíme-li například model v měřítku 1 :15, položíme na formu 12-15 vrstev novinového papíru. U modelu ve stavebním měřítku 1:10 zvyšujeme počet vrstev na 17-19. Nejdůležitější při kašírování je to, abychom pokládali papír pravidelně, stejnoměrně jej vrstvili a abychom se zhotovením nepospíchali. Po položení posledních vrstev papíru převážeme karosérii provázkem nebo gumou, aby se schnutím nedeformovala, a necháme ji tak alespoň tři dny při teplotě 18-20 C. Teprve potom ji můžeme sejmout s formy a opracovávat.

Popsaná pozitivní sádrová forma je z jednoho kusu a nedá se rozebírat. Proto je vhodná jen pro karosérie bez výstupků, prolisů a jiných členitostí. Způsob kašírování je však pro všechny druhy forem stejný.

7.3.2. Kašírování do negativní formy

Postup zhotovení negativní formy je v podstatě stejný jako .u formy pozitivní. Nejdříve zhotovíme pozitivní formu, například pomocí šablon podle obr. 27 A. Než sestavujeme ze šablon kostru formy, vyříznme z překližky tl.. 3 mm dva obdélníky, které jsou vidět na obr. 27C. Větší má strany tak dlouhé, jako je délka a výška modelu plus přídavek 60 mm na délku a 30 mm na výšku. Strany menší desky se rovnají šířce modelu s přídavkem 60 mm a výšce s přídavkem 30 mm. Na desky obkreslíme největší
podélnou šablonu J - J a největší příčnou šablonu D -D (obr. 27 A) tak, aby rovné spodní strany šablony a desek spolu přesně lícovaly. Lupenkovou pilkou vyřízneme podélnou i příčnou šablonu a zbývající části desek (musí být vcelku) uschováme, poněvadž je budeme. ještě potřebovat.Ze všech šablon sestavíme kostru formy, jejíž jednotlivé komůrky můžeme vyplnit opět sádrou, plastelínou nebo hrnčířskou hlínou. U obou posledních druhů materiálu postupujeme stejně jako u sádry. Pro úsporu plastelíny nebo hrnčířské hlíny můžeme vyplnit komůrky asi do poloviny zmačkaným papírem a pak teprve. plastelínou nebo hlínou. Hotovou a vyhlazenou pozitivní formu z plastelíny vidíme na obr. 27B

Tuto pozitivní formu použijeme jako jádro pro odlití negativní formy karosérie ze sádry. K odlití sádry je zapotřebí obklopit pozitivní formu stěnami - krabicí - nejlépe opět z překližky podle obr. 27C. Boční stěny krabice jsou stejných rozměrů jako výše zmíněné překližkové desky, ze kterých jsme vyřízli obě největší šablony, avšak s takovým přídavkem na výšku, jak tlustá je základní deska pozitivní formy (je vidět na obr. 27 A a B). Stěny krabice přibijeme k základní desce hřebíčky a rohy krabice přelepíme lepicí páskou. Oba překližkové zbytky od šablon J - J a D - D vložíme do krabice k pozitivní formě jako příčky podle obr. 27C. Celý vnitřek rámu negativní formy ( = krabice) s jádrem ( = pozitivní forma) vymažem tence a rovnoměrně vazelínou. Nikde nesmí zůstat nenatřená místa! Je-li pozitivní forma (jádro) z plastelíny, nemusíme ji mazat vazelínou, poněvadž je jíž sa’ma mastná. .

Do všech čtyř komor takto dělené formy nalijeme alabastrovou sádru. Rozděláváme ji po takových dávkách, abychom zcela zaplnili jednu komoru. Formu necháme dobře vyschnout (nejméně 24 hod.). Pak opatrně sejmeme postranice krabice, uvolníme- a vytáhneme obě příčky. Odlitá negativní forma se tak rozdělí na čtyři díly, které jsou na obr. 27D. Podařil-li se odlitek,můžeme plastelínu z použité formy použít na stavbu dalších modelů, šablony z kostry formy uschováme.

Někoho již možná napadlo, že zhotovování negativní formy na tutéž karosérii je zdlouhavé oproti kašírování, na pozitivní formu. Jde li nám však o povrchovou přesnost karosérie, je negativní forma výhodnější. Nejpřesněji totiž napodobí tvar formy vždy ta strana karosérie, která k formě při kašírování přilehne. U pozitivní formy je to vnitřek karosérie, kdežto u negativní je to vnějšek karosérie, o který hlavně jde. Kašírování do negativní formy tedy umožňuje zachytit ty nejmenší prolisy a prohlubně, například na kapotě a jinde.

Díly sádrové negativní formy složíme spolu s vloženými příčkami a celou formu stáhneme opásáním gumovými kroužky ze zavařovacích sklenic.

Postup při kašírování je stejný jako na pozitivní formu, jen ústřižky novinového papíru necháme přečnívat podle obr. 28 B. Po položení patřičného počtu vrstev a dokonalém zaschnutí formu rozložíme. Hotovou skořepinu karosérie musíme zajistit proti zborcení, protože i po zaschnutí určitý čas “pracuje”. Proto přilepíme na spodní okraj bočních stěn karosérie kousky lišt 10×10 mm (v celé vnitřní délce) a mezi ně zalepíme přesně upravené příčky. Takto vyztuženou karosérii necháme 1- 2 týdny vystárnout ve stálé teplotě.

Zmíníme se ještě o dalším způsobu zhotovení negativní formy, který je obdobný předcházejícímu, ale obtížnější. Na obr. 28A je model automobilu Mercedes 230 SL., jehož karosérie je tvarově složitější. Nejdříve zhotovíme pozitivní formu podle popisu v předcházející kapitole. Formu připevníme na dřevěnou základní desku velikosti dna krabice na odlití negativní formy. Krabici zhotovíme známým způsobem. Pro odlití použijeme alabastrovou sádru. Pro rozdělení při vylévání sádrou nepoužijeme šablon, ale budeme odlévat po částech, přičemž vždy předcházející musí zaschnout. Postup při odlévání si popíšeme podle obr. 28A. Nejdříve odléváme díl 1, který zahrnuje pouze přední část vozidla. Po zaschnutí zalejeme sádrou díl 2, který zahrnuje zadní část vozidla. Po zaschnutí vymažeme vazelínou strany dílu 1 a 2 a zalijeme boky - díl 3, který je stejný i pro druhou stranu vozidla (4). Díl 1, 2 i 3 sahá jen do poloviny kabiny. Po zaschnutí dílu 3 a 4 je natřeme vazelínou a zalijeme díl 5, který vyplňuje část kapoty a kabiny. Po zaschnutí vylejeme sádrou díl 6. Oba díly 5 i 6 vyplňují jen polovinu vozidla v podélné ose. Stejně vylijeme i zbývající díly druhé poloviny. Jednotlivé styky dílu nejsou tedy zajištěny šablonami, ale tím, že předcházející vrstva sádry je po zaschnutí natřena vazelínou a nová vrstva sádry se nepřichytí. Jde o komplikovanou výrobu, která vyžaduje určitou zkušenost. Styk mezi díly se nepodaří vždy v pravidelných tvarech. Rozhodující je, aby jednotlivé části formy do sebe dostatečně přesně zapadaly.

Takto zhotovenou sádrovou negativní formu složíme a vložíme ji do odlévací krabice již bez jádra (pozitivní dřevěné formy). Krabici převážeme gumou a můžeme kašírovat tak, jak jsme si popsali (obr. 28B).

Další způsob zhotovení negativní formy popíšeme podle obr. 28C. Je vhodný pro karosérie vozidel tvarově zvláštních, například některé experimentální vozy karosované italským karosářem P. Farinou apod. Taková vozidla si můžeme prohlédnout v časopise Svět motoru nebo Automobil ročník 1963. Pozitivní formu zhotovíme známým postupem ze šablon, jež sestavíme do kostry a komory vyplníme hrnčířskou hlínou. Formu vyhladíme a upravíme přesně všechny podrobnosti. povrchu.

Na hotovou formu zhotovíme odlévací krabici. Při speciálních tvarech potřebujeme přesněji vymezit dělení negativní formy. Proto použijeme kousku plechu, které. částečně zapustíme přímo do hliněné formy a můžeme odlévat přesně jen takto vymezenou část do negativní formy, například podle obr. 28C. Negativní formu rozdělíme na tolik dílu, kolik je jich zapotřebí k tomu, abychom nakašírovanou karosérii mohli dobře vyjmout i přes četné záhyby, prolisy a výčnělky. Okraj plechových pomocných příček nemusíme přizpůsobovat tvaru pozitivní formy, poněvadž je do ní snadno zamáčkneme. Po odlití spojíme všechny díly sádrové negativní formy a můžeme kašírovat.

Všechny popsané způsoby zhotovení pozitivních i negativních forem umožňují zhotovit kašírované karosérie všech vozidel. Formy můžeme využít pro zhotovení mnoha kusů stejných karosérií. Je to dokonce výhodné, protože pro jediný model je příprava formy (forem) dosti pracná. Proto tedy formy uschováme.

Nakašírované karosérie z papíru jsou ovšem vždy teprve polotovarem, který musíme dále upravovat, tzn. vyřezat okénka, podběhy pro kol, zhotovit okrasy, detaily a jiné.

7.3.3. Kašírování do negativní formy s doplňky

Popíšeme ještě jeden způsob zhotovení kašírovací formy karosérie, který je z velké části totožný s předcházejícím a výhodný pro kroužky začátečníku. Pozitivní formu zhotovíme z plastelíny nebo hrnčířské hlíny. Po vystižení základního tvaru modelujeme i detaily karosérie jako nárazníky, ochrannou masku chladiče, světlomety, koncové svítilny, kliky. Okénka prohloubíme v celé ploše podobně, jaká jsme je u dřevěných karosérií dlabali. Modelujeme i menší podrobnosti, prolisy a výstupky. Při práci si pomáháme dobrými fotografiemi s pohledy na skutečný automobil ze všech stran. Neustále také kontrolujeme podle plánku, zda modelujeme ve správném poměru, abychom například nárazníky neudělali příliš mohutné vzhledem k .ostatnímu. Práce je to zdlouhavá, ale přesnost se vyplatí (obr. 29A). Po dohotovení celé karosérie si připravíme plech na rozdělení formy (obr. 29B). Celou vymodelovanou karosérii rozdělenou plechem (obr. 29C) vložíme do připravené krabice a odlejeme ze sádry negativní formu. Vznikne tak velmi podrobná forma, která zahrnuje vlastně celý povrch karosérie (obr. 29A). Tento způsob zhotovení forem se hodí pro menší modely, např. v měřítku 1:20, 1:25, 1:30 a 1:50. Do takto získaných sádrových negativních forem kašírujeme karosérie z novinového papíru, nebo můžeme použít i plastických hmot, o nichž budeme hovořit. Hotová pozitivní forma z plastelíny je na obr. 27B.

Ukázku jsem převzal z publikace:

KNIŽNICE SVAZARMU
SVAZEK 37

abc AUTOMOBILOVÉHO MODELÁŘSTVÍ

JOSEF TŮMA

Obálku navrhl Miroslav. Houska. Vydání 1., Praha 1964. Předmluvu napsal Inž. Hugo Štrunc. Vydalo Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih, n. p. v Praze, jako svou 2984. publikaci, stran 196, příloh 10. Odpovědný redaktor Luboš Březina. Výtvarný redaktor Ota Karlas. Technická redaktorka Jitka Knopová. Vytiskla tiskárna Naše vojsko, n. p. v Praze. AA 13,06 (z toho obr. 4,49). VA 13,47. Náklad 3000 výtisků. D-09-40409.

28-180-64. 11/4. Brož. 8,50 Kčs, III-6


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.