Pseudo-Lot čili o vlastenectví

 
I přišli dva andělé do Sodomy u večer, a Lot seděl v bráně města. Kterýžto, když je uzřel; vstal a šel v cestu jim; a učinil poklonu, skloniv se až k zemi, a řekl: “Prosím, páni, uchylte se do domu služebníka svého, a zůstaňte tam: umyjte nohy své a ráno půjdete cestou svou.”Kteřížto řekli: “Nikoli, ale na ulici zůstaneme.”
 
Ale on nutil je velmi, aby se uchýlili k němu: a když vešli, udělal hody a napekl chlebů přesných, i jedli.
 
Řekli pak Lotovi: “Máš-li zde někoho ze svých? zetě nebo syny neb dcery všecky, kteří jsou tvoji, vyved’z města tohoto:
 
nebo zahladíme místo toto proto, že se rozmohl křik jich před Hospodinem, kterýž poslal nás, abychom zahubili je.”

 
 
Lot se zarazil, když toto slyšel, a řekl: “A proč já mám odtud odejít?” Načež mu pravili: “Protože Hospodin nechce zahubit spravedlivého.”
 
Lot mlčel dlouho, ale pak řekl: “Prosím, páni, dovolte, abych odešel a řekl svým zeťům a dcerám, aby se připravili na cestu.” Odpověděli mu: “Učiň tak.”
 
Vyšed tedy Lot, běžel po ulicích města a volal na všechen lid: “Vstaňte, vyjděte z místa tohoto: nebo zahladí Hospodin město toto.” Ale zdálo se jim, jako by žertuje mluvil.
 
Lot se vrátil domů, ale neulehl, nýbrž přemýšlel po celou noc.
 
A když bylo ráno, nutili jej andělé, řkouce: “Vstaň, vezmi ženu svou, a dvě dcery, které máš; abys i ty spolu nezahynul v nešlechetnosti města.”
 
“Nepůjdu,” řekl Lot. “Odpusťte mi, ale já nepůjdu. Přemýšlel jsem o tom po celou noc. Nemohu odejít, protože i já jsem jeden ze Sodomských.”
 
“Ty jsi spravedlivý,” namítli andělé, “avšak oni jsou nespravedliví, a křik jejich činů rozlítil Hospodina. Co je tobě s nimi?”
 
“Nevím,” pravil Lot. “I o tom jsem uvažoval, co mně je s nimi; po celý život jsem žaloval na své krajany a soudil jsem je tak přísně, že nyní je mi hrozno vzpomenout na to: neb zahynou. A když jsem přišel do města Ségor, zdálo se mi, že jeho lidé jsou lepší než Sodomští.”
 
“Vstaň,” řekli andělé, “půjdeš do města Ségor: neboť bude zachováno.”
 
“Co mně je Ségor?” odpověděl Lot. “Je muž jeden spravedlivý v Ségor: kdykoliv jsem s ním mluvil, žaloval na své krajany, a já jsem zlořečil Sodomským pro jejich viny, ale nyní nemohu odejít. Prosím, nechte mne.”
 
I promluvil anděl a řekl: “Hospodin přikázal zhubiti Sodomské.”
 
“Staň se vůle jeho,” děl Lot tiše. “Přemýšlel jsem po celou noc a vzpomněl jsem si na tolik věcí, že jsem plakal. Slyšeli jste někdy zpívati Sodomské? Ne, vy jich vůbec neznáte, neboť pak byste nepřišli takto. Když jdou dívky po ulici, houpají se v bocích a bzučí mezi rty píseň; a smějí se, když váží vodu v okovcích. Žádná vodička není čistší než ta ze studánek sodomských; a žádná řeč z řečí se neposlouchá krásněji. Když promluví dítě, rozumím mu, jako by bylo moje; a když si hraje, je to ta hra, kterou jsem si hrál já, jsa maličký ještě. A když jsem zaplakal, maminka mne těšila sodomskou řečí. Hospodine,” zvolal Lot, “jako by to včera bylo!”
 
“Hřešili Sodomští,” pravil druhý anděl přísně, “a proto -”
 
“Hřešili, já vím,” přerušil ho Lot netrpělivě. “A viděli jste aspoň naše řemeslníky? Vypadají, jako by si hráli; a když udělají džbánek nebo pláténko, tu srdce poskočí radostí, jak je to pěkně uděláno. Jsou lidé tak dovední, že by ses na ně po celý den díval; a když je vidíš tropit ty nejhorší věci, bolí tě to víc, než kdyby to tropil člověk ségorský. Mučí tě to, jako bys ty sám měl podíl na jejich vině. Co mně je platna má spravedlivost, když jsem Sodomský? Soudíte-li Sodomu, soudíte mne. Já nejsem spravedlivý. Já jsem jako oni. Nepůjdu odtud.”
 
“Budeš zhuben s nimi,” pravil anděl zachmuřen.
 
“Možná; ale dříve zkusím, aby nebyli zhubeni oni. Nevím, co udělám; ale do poslední chvíle si budu myslet, že jim musím pomoci. Copak mohu jen tak odejít? Protivím se Hospodinu, a proto mne nevyslyší. Kdyby mi nechal tři roky času; nebo tři dny, nebo aspoň tři hodiny! Co by mu udělaly tři hodiny? Kdyby mi včera byl kázal: Odejdi z jejich středu, neboť jsou nespravedliví, - řekl bych mu: Maličko mi poshov, promluvím ještě s tím a oním; soudil jsem je, místo abych šel mezi ně. Ale jak mohu odejít teď, když mají být zhubeni? Což nejsem i já vinen tím, že to s nimi došlo tak daleko? Já nechci zemřít; ale je mi třeba, aby také oni nezemřeli. Zůstanu.”
 
“Nezachráníš Sodomy.”
 
“Já vím, že ne: což něco dovedu? Ale pokusím se, já nevím oč ještě; vím jen, že je mi setrvati. Protože jsem je po celý život soudil tak přísně jako nikoho druhého; protože jsem s nimi nesl to nejtěžší: jejich chyby. Hospodine, nedovedu ani říci, čím mi jsou; mohu to jen ukázat tím, že zůstanu s nimi.”
 
“Tvoji krajané,” pravil anděl “jsou ti, kteří jsou spravedliví a věří v téhož Hospodina jako ty; hříšní pak, bezbožní a modloslužebníci nejsou tvými krajany.”
 
Jakpak by nebyli, když jsou to Sodomští? Vy tomu nerozumíte, protože neznáte hlasu masa a hlíny. Co je to Sodoma? Pravíte, že je to město nepravosti. Ale když Sodomští bojují, nebojují za své nepravosti, nýbrž za něco lepšího, co bylo nebo hude; a i ten nejhorší může padnout za všechny. Sodoma, to jsme my všichni; a mám-li nějakou cenu před Hospodinem, ať ji přičte Sodomě: a nikoli mně. Co ještě mluvím? Řekněte Hospodinu: Lot, služebník Tvůj, se postaví před muže sodomské a bude je bránit proti Tobě, jako bys byl jeho nepřítel.”
 
“Zadrž,” zvolal anděl, “strašný je hřích tvůj; ale Hospodin tě neslyšel. Připrav se a vyjdi z tohoto města: zachraň aspoň ženu a dvě dcery, jež máš.
 
Tu zaplakal Lot: “Ano, musím je zachránit máte pravdu. Prosím, veďte mne.”
 
A když prodléval, chopili ruku jeho, a ruku ženy, i dvou dcer jeho, protože nad ním slitoval se Hospodin.
 
(Když ho vyváděli modlil se Lot řka:)
 
“Vše, co mi dal život, dal mi tvýma rukama; učinil mé maso z tvé hlíny a vložil mi do úst slova, jež jsou v ústech tvých mužů a žen; a aj, proto jsem je každým svým slovem líbal, i když jsem jim zlořečil.
 
Vidím tě, i když zavru oči, neboť jsi hlouběji než mé oči; jsi ve mně tak, jako já jsem byl v tobě.
 
Mé ruce vykonávají tvé zvyky, nevědouce o tom; a kdybych v poušti byl, půjdou mé nohy ve směrech tvých ulic.
 
Sodomo, Sodomo, nejsi-li nejkrásnější z měst? A kdybych jen okénko viděl, zastřené plátnem pruhovaným, poznám je: toto je okénko sodomské.
 
Jsem jako pes, jejž vyvádějí z domu jeho pána; i když svěsí čenich až v prach, aby už neviděl, poznává ještě vůni věcí, jež zná.
 
Věřil jsem v Hospodina a zákon jeho; v tebe jsem nevěřil, ale ty jsi; a jiné země jsou jako stín, jimž pronikám, aniž bych se mohl opříti o stěnu či o strom; jsou jako stín.
 
Ty však jsi, jako nic jiného není: a všechno, co je, je jenom ve srovnání s tebou. Vidím-li tebe, vidím jenom tebe, a vidím-li něco jiného, vidím to jenom v porovnání s tebou.
 
Věřil jsem v Hospodina, protože se mi zdálo, aby byl bohem sodomským; není-li Sodomy, není Hospodina.
 
Brány, brány sodomské, kam mne to vedou a do jaké prázdnoty? Kam mám nohu postavit? Nehoť není pode mnou půdy: a stojím, jako bych nestál. Jděte, mé dcery, a nechte mne; nemohu dále.”
 
I vyvedli jej a postavili vně za městem: a tam mluvili k němu řkouce: “Zachovej život svůj, neohlédej se zpátky; aniž zastavuj se na kterém místě vší této krajiny vůkol. Abys i ty spolu nezahynul.”
 
Slunce vycházelo nad zemi, když toto pravili. Tedy Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru sírou a ohněm od Hospodina z nebe.

 
Tu ohlédl se Lot a vykřikl a běžel zpátky k městu. “Co činíš, zlořečený?” volali za ním andělé. “Jdu pomáhat Sodomským,” odpověděl Lot, a vešel do města.
 

Karel Čapek - Kniha apokryfů /1923/


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.